Hockeysportshop na Facebooku

Novinky e-mailem

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky vymezují pravidla a vztahy při dodávkách hokejové výstroje, příslušenství a sportovního oblečení a obuvi společnostÍ Hockey sport shop s.r.o.(dále jen dodavatel) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel provozuje internetový obchod na adrese www.hockeysportshop.cz
 

1. Objednání a nákup zboží, uzavírání kupních smluv

Objednávka je jednostranný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli. Jedná se o návrh kupní smlouvy. Sestavením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany dodavatele.

Objednávky lze podat jedním z následujících způsobů:

 1. prostřednictvím objednávkového systému dodavatele, který se nachází na internetové adrese www.hockeysportshop.cz
 2. e-mailem na adresu info@hockeysportshop.cz
 3. telefonicky
 4. osobně v prodejně na zimním stadionu Kobra v Praze 4 - Bráníku nebo na pobočce Beroun.

 

Každá objednávka musí obsahovat následující údaje:

 1. jméno, příjmení a přesnou adresu odběratele včetně telefonu
 2. dodací adresu zboží, pokud se liší od předchozí adresy
 3. přesný popis objednného zboží dle nabídky dodavatele
 4. způsob odběru
 5. způsob platby

Dodavatel zasílá potvrzení objednávky e-mailem. Potvrzení obsahuje, mimo jiné, i kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, přesnou cenu, způsob přepravy a dohodnutý způsob placení a kód objednávky, jež slouží ke sledování osudu objednávky na dálku. V případě, že odběratel neobdrží potvrzení své objednávky, je nutné kontaktovat dodavatele za účelem zjištění, proč nebyla objednávka potvrzena. Cena uvedená v potvrzení objednávky je konečná. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě náhlé změny kurzu či nákupních cen zboží. O této skutečnosti bude odběratel neprodleně informován a lze to považovat za důvod ke zrušení objednávky ze strany odběratele.

 

Objednávku lze zrušit v následujících případech:

 1. požadované zboží není na skladě a odběratel nesouhlasí s nabídnutou náhradní variantou zboží ani s prodlouženou dobou dodání
 2. změnila se dohodnutá cena zboží v důsledku náhlé změny aktuálního kurzu či nákupních cen zboží a odběratel se změnou ceny nesouhlasí Na všechny objednávky je pohlíženo jako na závazné a je s nimi nakládáno rovnocenně při doručení jakýmkoliv výše popsaným způsobem. Vlastnické právo přechází na odběratele zaplacením plné částky za zboží a jeho převzetím.

 

2. Platební podmínky a přeprava

Platby za zboží lze realizovat jedním z těchto způsobů:

 1. hotově při osobním odběru
 2. na dobírku – doručení prostřednictvím zásilkové služby PPL - ČR, poplatek 120 Kč, platba v hotovosti při dodání
 3. na dobírku – doručení prostřednictvím zásilkové služby DHL Express - SK, poplatek 300 Kč, platba v hotovosti při dodání

Při objednávce nad 5.000,- Kč je doprava zdarma!

V případě objednávky přesahující hodnotu zboží nad 30 000,- Kč si dodavatel vyhrazuje právo žádat po odběrateli 50% zálohu. Informace o bankovním účtu obdrží odběratel při potvrzení objednávky. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky. Doplatek uhradí odběratel při dodání zboží. Objednané zboží expeduje dodavatel do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, pokud není domluveno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení uváděné dodací lhůty v případě nečekaných komplikací bránících včasné vyřízení objednávky. V tomto případě bude odběratel upozorněn a tato skutečnost může být důvodem k odstoupení od kupní smlouvy ze strany odběratele.

 

Objednané zboží odběratel obdrží jedním z těchto způsobů:

 1. osobním převzetím v prodejně na zimním stadionu Kobra v Praze 4-Bráníku nebo na pobočce Beroun.
 2. na dobírku - v případě ČR pomocí zásilkové služby PPL a v rámci SK zásilkovou službou DHL Express Slovakia.

Dodavatel účtuje při zasílání v rámci ČR a SK poštovné. Při objednávce v hodnotě nad 5 000,- Kč poštovné hradí dodavatel. Žádné další doručovací poplatky jako balné, pojistné a podobně se nepřipočítává. Při zasílání do zahraničí se cena poštovného řídí platným ceníkem konkrétní zásilkové služby, případně se řeší individuálně.

Místem plnění při osobním odběru zboží je prodejna na zimním stadionu Kobra v Praze 4, při doručení do domu je to adresa doručení. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti. Vlastnické právo přechází na odběratele okamžikem uhrazení kupní ceny objednaného zboží. Odběratel má povinnost při předání překontrolovat stav zásilky a reklamovat viditelné poškození či úbytek obsahu. Pokud tak odběratel neučiní neprodleně, na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

 

3. Záruční lhůty

Záruční podmínky upravují podmínky a rozsah záruk na zboží dodávané dodavatelem. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem pokud není specifikováno jinak a odběratel sestavením a odesláním objednávky stvrzuje, že se s reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí. Jakékoliv úpravy tohoto řádu musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny oběma stranami.

 

4. Ochrana osobních údajů

Při objednávce kupující zároveň vyslovuje souhlas s archivováním osobních dat i údajích o objednávkách. Evidované údaje jsou uschovávány a používány pouze pro potřeby internetového obchodu Hockey sport shop s.r.o. v souladu s platnými zákony České republiky. E-mailová adresa je zařazena do informačního newsletteru. Kupující má právo požádat o vymazání informací. Dále jsou archivovány jen informace o uzavrených objednávkách a jejich jednotilvých položkách.

 

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

a) Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@hockeysportshop.cz

b) Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

c) Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

d) U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

e) Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

f) Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

g) Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

h) V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

i) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.